Tuesday, July 24, 2018

25. September, 2018 – csDUG Konferencia

Česká a slovenská skupina užívateľov DB2 (csDUG) je regionálna skupina užívateľov (RUG), ktorá bola založená pred 6 rokmi.
Týmto vás pozývame na 6. ročník konferencie csDUG konanej 25. septembra 2018. Tento rok bude konferencia prebiehať v troch súbežných smeroch.
Táto udalosť je sponzorovaná spoločnosťami IBM a CA Technologies.
    

Jedná sa o celodennú konferenciu s voľným vstupom. Prednášajúcimi sú uznávaní experti v odvetví. Nenechajte si újsť jedinečnú príležitosť stretnúť sa s odborníkmi osobne!

Program konferencie

Download the conference agenda, abstracts, and speakers' bio [here]

Db2 Devleoper Track

Db2 DBA Track

IMS Track

Miesto konania


CA Technologies lab, 3. poschodie
V Parku 8,
148 00 Prague 4, Chodov
Česká Republika
è   Budova sa nachádza v areáli pred pôvodnou budovou, kde sa konali predchádzajúce ročníky konferencie csDUG. (Nemôžete zablúdiť.)
Ste kvalifikovaný DB2 alebo IMS odborník? Zaujíma Vás, na čo všetko môžete DB2 a IMS použiť? Ste skúsený databázový administrátor (DBA) v iných prostrediach a databázach a potrebujete DB2, alebo IMS podporu pre Váš nový projekt? Zaujímalo by Vás, akú úlohu môže zohrať DB2, alebo IMS architektúra vo Vašom podnikaní?
>      Príďte 25. septembra na csDUG konferenciu, kde získate odpovede na tieto a dalšie otázky a zároveň budete mať možnosť stretnúť sa s ďalšími odborníkmi v týchto oblastiach!


Postup na registráciu s voľným vstupom na csDUG :
 • Pošlite email na register.csdug.25.sept@gmail.com – Uveďte nasledujúce podrobnosti:
  • Vaše meno,
  • krajinu,
  • pracovnú pozíciu,
  • spoločnosť (zamestnávateľ),
  • hlavnú oblasť záujmu (Db2 DBA smer, alebo Db2 Developer smer, alebo IMS smer) – medzi jednotlivými smermi sa môžete voľne pohybovať. Túto informáciu potrebujeme vedieť iba z organizačných dôvodov.
  • jazyky, ktorými sa dorozumiete
 • Ak sa zaregistrujete pred 27. augustom a nikdy predtým ste sa nezúčastnili na žiadnej IDUG konferencii, a máte záujem o voľnú vstupenku na IDUG EMEA (Malta, 4.-8. november, 2018), uveďte, prosím, túto skutočnosť vo vašej správe.
 • Staňte sa členmi virtuálnej skupiny csDUG na http://www.worldofdb2.com/group/csdug (Vaša registrácia nám umožní vyčísliť náklady na túto udalosť). Pokiaľ ešte nie ste členmi WorldOfDB2, je nutné sa najskôr zaregistrovať a až potom sa pričleniť do skupiny csDUG.


Prosím, berte na vedomie, že všetci účastnící konferencie sa musia zaregistrovať za účelom získania identifikačnej karty. Informácie, ktoré nám poskytnete, nám pomôžu Vás identifikovať.

September 25, 2018 – csDUG Conference

The Czech Republic and Slovakia DB2 Users Group (csDUG) is a Regional User Group (RUG) that was created 6 years ago.

On 25 September 2018, we will be hosting the 6th csDUG event, with 3 tracks!
The event is sponsored by IBM and CA Technologies.


This is a full day FREE conference with top industry speakers - a great opportunity for DB2 and IMS users to meet industry experts !

Agenda of the conference

Download the conference agenda, abstracts, and speakers' bio [here]

Db2 DBA Track


Db2 Developer Track


IMS Track

Location


CA Technologies lab, 3rd floor
V Parku 8,
148 00 Prague 4, Chodov
Czech Republic
è   it’s just the building in front of which we traditionally had csDUG in the past (you won’t get lost).
Are you a qualified DB2 or IMS specialist? Do you want to discover what DB2 or IMS is or what it can do for you? Are you an experienced DBA in environments other databases and need support in DB2 or IMS for a new project? Are you interested in what role it can play a DB2 or IMS architecture of your business?
     --> Join the September 25 csDUG conference to listen to industry experts and network with other people interested in DB2!


Register to this FREE conference :
 • Send an email to register.csdug.25.sept@gmail.com - Please specify:
  • your name,
  • country,
  • job title,
  • company,
  • Main track of interest (Db2 DBA track or Db2 Developer Track or IMS Track) – as csDUG, you can move from one track to another, but for organizational matters, please let us know which track is most interesting for you.
  • language(s) spoken
 • If you register before August 27th ... and if you never attended an IDUG conference, and you are interested in receiving a FREE pass to IDUG EMEA (Malta, November 4-8, 2018), please mention it in the email.
 • Become a member of the virtual csDUG group at http://www.worldofdb2.com/group/csdug (this helps us to calculate the budget for the complementary lunch). If you are not already a member of the WorldOfDB2 website, you will need to register first.


Please note that all people attending the conference venue need to register in order to have a badge. The information you provide will help us to identify you.

Září 25, 2018 – csDUG Konference

Česká a slovenská skupina DB2 uživatelů (csDUG) je regionální skupinou uživatelů (RUG), která byla založena před 6 lety.
Tímto vás zveme na 6. ročník konference csDUG konané 25. září 2018. Letos je konference rozdělena na 3 paralelní běhy.
Tato událost je sponzorována společnostmi IBM a CA Technologies.
  

Jedná se o celodenní konferenci s volným vstupem. Přednášející jsou uznávanými experty v oboru. Nenechte si uniknout jedinečnou příležitost potkat se s přednášejícími osobně!

Program konference

Download the conference agenda, abstracts, and speakers' bio [here]

Db2 Developer Track

Db2 DBA track

IMS Track

Místo konání


CA Technologies lab, 3. patro
V Parku 8,
148 00 Prague 4, Chodov
Česká Republika
è   Budova se nachází hned před původní budovou, ve které se konaly předchozí ročníky konference csDUG. (Nemůžete zabloudit.)

Jste kvalifikovaný DB2 nebo IMS odborník? Zajímá Vás, k čemu všemu můžete DB2 a IMS využít? Jste zkušený databázový administrátor (DBA) v jiných prostředích a databázích a potřebujete DB2, nebo IMS podporu ve Vašem novém projektu? Zajímalo by Vás, jakou roli může sehrát DB2, nebo IMS architektura ve Vašem podnikání?
>      Přijďte 25. Září na csDUG konferenci, kde získáte odpovědi na tyto a další otázky a zároveň budete mít možnost setkat se s dalšími odborníky v těchto oblastech!


Postup pro volnou registraci na csDUG :
 • Pošlete email na register.csdug.25.sept@gmail.com – Sdělte nám následující podrobnosti:
  • Vaše jméno,
  • země,
  • pracovní pozice,
  • společnost (zaměstnavatel),
  • Hlavní oblast zájmu (Db2 DBA běh nebo Db2 Developer běh, nebo IMS běh) – mezi jednotlivými běhy se můžete volně pohybovat. Tuto informaci potřebujeme znát pouze z organizačních důvodů.
  • Jazyky, kterými se dorozumíte
 • Pokud se registrujete před 27. srpnem, nikdy předtím jste se neúčastnili žádné z předchozích konferencí IDUG EMEA (Malta, Listopad 4-8, 2018), a pokud by jste měli zájem o volnou vstupenku na tuto událost, prosíme, též uveďte tuto skutečnost ve Vaší registraci.
 • Staňte se členy virtuální csDUG skupiny http://www.worldofdb2.com/group/csdug (Vaše registrace nám usnadní výpočet rozpočtu na tuto událost,). Pokud ještě nejste členy WolrdOfDB2, je nutné se nejdříve registrovat a teprve potom se přidat ke skupině csDUG.


Prosím vemte na vědomí, že všichni účastníci konference se musí registrovat za účelem získání identifikační karty. Informace, které nám poskytnete, nám pomohou Vás identifikovat.